Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Vlastníkem a provozovatelem domény www.napojenifestival.cz je společnost Trinity Production,
se sídlem Námestie slobody 9 , 811 06 Bratislava , IČO: 46915885 , zapsaná u Městského soudu v Bratislave.


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej vstupenek (dále jen "obchodní podmínky") společnosti
      Trinity Production, se sídlem Námestie slobody 9 , 811 06 Bratislava , IČO: 46915885  

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej vstupenek (dále jen "obchodní podmínky") společnosti
Trinity Production, se sídlem Námestie slobody 9 , 811 06 Bratislava , IČO: 46915885, zapsané u Městského soudu v Bratislave, oddíl C, vložka 323614 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.napojenifestival.cz (dále jen "webová stránka").

1.2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen "Akce") prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

1.3. Kontaktovat prodávajícího znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakty na webové stránce.

1.4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodávajícím.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím, a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

2.4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodávajícího jsou veškeré závazky prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy splněny.

2.5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

3.1. Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.

3.2. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

3.3. Prodávajícímu jako pořadateli každé akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.

3.4. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

4.1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.

4.2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

4.4. Vstupenky se na dobírku nezasílají.

4.5. Vstupné u nevyužitých vstupenek se nevrací, vyjma případů specifikovaných v těchto obchodních podmínkách.

5. Doprava a platba

5.1. Poskytovatele platební brány: společnost ComGate Payments, a.s.
      ( https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana )

     Společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem             České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu, jsou plně zabezpečeny a veškeré             informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz. 
     
     Kontaktní údaje společnosti Comgate Payments, a.s.:
     ComGate Payments, a.s.
     Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
     E-mail: platby-podpora@comgate.cz
     Tel: +420 228 224 267

5.2 Platební metody : 1. platby kartou ( https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou )
                                      2. bankovni převody ( https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody )


6. Odstoupení od smlouvy

6.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

6.2. Pokud byl zrušen termín akce a stanoven nový termín akce, vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín a kupující nemá právo žádat vrácení vstupného.

6.3. Kupující nemá nárok na vrácení vstupného v případě jakýchkoli opatření zavedených Vládou ČR nebo jinými legislativními orgány nebo místem konání akce, včetně povinného doložení očkovacího průkazu, PCR testu, antigenního testu nebo dodržování jiných pokynů, omezení nebo doporučení Ministerstva zdravotnictví.

7. Reklamační řád

7.1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku 6.

7.2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

7.3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

7.4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

7.5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodávajícího a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodávající zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.

a) Prodávající se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail,

b) V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

7.6. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

7.7. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.

7.8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.

8. Ochrana osobních údajů při prodeji

8.1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek.

Prodávající údaje zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR"). Prodávající se zavazuje osobní údaje zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky. Prodávající je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

8.2. Prodávající zpracovává pouze následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení, e‐mailová adresa,

b) číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty, které jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány

8.3. Prodávající zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:

a) Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek a umožnění vstupu kupujícího na Akci;

b) Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;

c) Za účelem plnění zákonných povinností prodávajícího.

8.4. Prodávající nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.

8.5. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat prodávajícího.

8.6. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 1 roku, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých údajů.

8.7. Prodávající může využít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případně, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně zažádá.

8.8. Kupující jako subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (web: www.uoou.cz ).

8.9. Dotčená osoba zároveň vyjadřuje tímto souhlas k získání a zpracování své podobizny, která může být zachycena na fotografii a videozáznamu z akce a to výlučně pro umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství a pro marketingové účely.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

9.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

9.3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

9.4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 5. 5. 2023.